print Skriv ut sida
OM GASIQ
Arbetsmiljöpolicy

Introduktion

Arbetsmiljöarbetet på GasIQ är en strategisk fråga som också påverkar både vår säkerhet och vår konkurrenskraft. Genom en god arbetsmiljö kan verksamhetens mål uppfyllas och förhoppningen är att GasIQ också uppfattas som en bra arbetsgivare och därmed kunna rekrytera och behålla bra medarbetare. Vi ser arbetsmiljöarbetet som en lönsam investering för att uppnå hög trivsel och motivation i arbetet och en låg sjukfrånvaro bland medarbetarna.

 

På GasIQ arbetar vi systematiskt med arbetsmiljö och hälsofrågor som en naturlig del i den övriga verksamheten. Förebyggande och tidiga insatser för att eliminera risker för ohälsa eller olycksfall är de viktigaste delarna i vårt arbetsmiljöarbete.

 

Utgångspunkten är aktuell lagstiftning, branschavtal och våra interna krav. Därutöver strävar vi efter ständiga förbättringar i arbetsmiljöarbetet och själva verksamheten. Övergripande målet för GasIQ är att skapa och behålla en god arbetsmiljö i verksamheten. Arbetsmiljön ska vara både säker och utvecklande för den enskilda medarbetaren. Varje medarbetare ska trivas i sitt arbete.

 

Arbetsmiljömål

  • 1. 100 % av medarbetarna ska känna arbetsglädje av att arbeta hos oss.
  • 2. 100 % ska uppleva att de har en bra arbetsbelastning och i övrigt en bra balans i livet
  • 3. 100 % ska uppleva att de har tillräcklig kompetens för att utföra ett bra arbete
  • 4. 100 % ska uppleva att vi har ett gott ledarskap
  • 5. Ingen medarbetare ska uppleva sig mobbad, trakasserad eller diskriminerad

Detta sker bl.a. genom följande:

• Ledare ska snabbt uppmärksamma problem och sätta in tidiga resurser för att motverka att ohälsa uppstår, men också sätta in åtgärder vid uppkomsten av ohälsa och olycksfall.

• Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt genom årliga kartläggningar av arbetsmiljön utifrån både fysiska, organisatoriska och sociala aspekter. Detta ska ske i samverkan mellan arbetsgivarens representanter och skyddsombud, i GasiQ’s skyddskommitté

• Chefer med personalansvar ska ha en delegerad uppgiftsfördelning med ansvar att utföra kontroller och säkerställa att medarbetarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall.

• Resursfördelning, genomgång av roller, ansvar och förväntningar ska ske genom dialog och samtal med medarbetarna och anpassas efter krav och svårighetsgrad.

• Arbetstider och omfattningen på tillgänglighet ska vara rimliga, samtidigt som medarbetarens önskemål om flexibilitet ska kunna tillgodoses.

Ansvarsfördelning i arbetsmiljöarbetet

Ledningsgruppen

Ledningsgruppens medlemmar har ett övergripande ansvar för arbetsmiljön i hela GasIQ.

Vidare ska ledningsgruppens medlemmar:

• Skriftligen delegera uppgifter inom arbetsmiljön till personalavdelningen och första linjens chefer.

• Ansvara för att resurser och befogenheter finns hos de chefer som tilldelas olika uppgifter inom arbetsmiljön. Likaså ska man se till att var och en av dessa har nödvändiga kunskaper för att klara dessa uppgifter.

Första linjens chefer

Varje chef på GasIQ, med delegerade arbetsmiljöuppgifter, ska:

• Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö.

• Informera sina medarbetare om GasIQ’s arbetsmiljöpolicy, aktuella rutiner samt handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet.

• Vidta åtgärder enligt aktuella handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet.

• Arbeta för tidig rehabilitering i förekommande fall.

Medarbetarens ansvar

Samtliga medarbetare på GasIQ har ansvar för delaktighet i arbetsmiljön. Detta sker genom att alla:

• Känner till de övergripande målen för verksamheten på GasIQ.

• Känner till målen med sitt arbete och förstår sin roll i arbetsgruppen.

• Tar ansvar för sina egna uppgifter och har de befogenheter som krävs för att fullgöra dem.

• Bidrar till kontinuerliga förbättringar i arbetsmiljön genom att ta ett ansvar för hälsa och arbetsmiljön och medverkar till att eliminera risker i arbetet.

Systematiskt miljöarbete

På GasIQ arbetar vi systematiskt med att minimera risker i arbetet och satsar på aktiviteter i syfte att öka hälsa och effektivitet hos medarbetarna. Arbetsmiljöarbetet omfattar hela verksamheten, all utrustning och alla lokaler, dessutom beaktar vi arbetets fysiska, sociala och psykiska aspekter för alla arbetstagare.

Enligt följande riktlinjer utför vi ett systematiskt arbetsmiljöarbete på GasIQ:

• Förutsättningen för ett fungerande arbetsmiljöarbete är samverkan mellan medarbetare och chefer liksom medarbetarnas delaktighet.

• Arbetsmiljöarbetet sker systematiskt i skyddskommittén och årliga handlingsplaner upprättas för arbetsmiljöarbetet för varje avdelning.

• Rehabilitering och arbetsanpassning sker så tidigt som möjligt och av arbetstagare efter längre tids bortovaro på grund av sjukdom.

• Regelbunden översyn att gällande regler, skriftliga instruktioner och interna krav finns tillgängliga på varje avdelning/arbetsställe.

• Olycksfall och tillbud rapporteras omedelbart.

• Alla nyanställda arbetstagare genomgår ett i förväg fastställt och relevant introduktionsprogram.

Policyn antagen 2018-08-21

Ledningen på GasIQ